งาน / โครงการในความรับผิดชอบ งานโครงการ โครงการปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

โครงการปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

administrator
Print PDF

แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

...............................................

 

หลักการและเหตุผล

การใช้พลังงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีแนวโน้มอัตราการเพิ่มขึ้นทุกปี  ซึ่งสวนทางกับแหล่งพลังงานของโลกที่นับวันจะลดลง  และเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าพลังงานต่างๆ เหล่านั้นเป็นสิ่งที่ใช้แล้วหมดไป การจะก่อให้เกิดพลังงานธรรมชาติขึ้นใหม่นั้น ต้องใช้เวลานาน  ในยุคปัจจุบันมนุษย์ต่างคิดค้นหาวิธีการสร้างพลังงานทดแทนขึ้นมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล  น้ำมันแก๊สโซฮอล์  กังหันลม  หรือโซล่าเซล  ก็ตาม  แต่ก็ยังไม่เป็นที่เพียงพอต่อความต้องการใช้พลังงานของโลก  ประกอบกับมีต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูงมาก  ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่กำลังจะประสบปัญหาการขาดแคลนพลังงาน  ซึ่งรัฐบาลไทยทราบดีและได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก  โดยได้มีมติ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556  เห็นชอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ  ดำเนินการลดการใช้พลังงาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  โดยให้ถือตามแนวทางและมาตรการลดการใช้ไฟฟ้า และน้ำมันตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 (เรื่องมาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ)  พร้อมได้ให้ข้อสังเกตเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการไว้ ดังนี้

1. การลดใช้พลังงาน  มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดการประหยัดเท่าที่จำเป็น  โดยมิได้มุ่งที่จะตัดทอนรายการค่าใช้จ่ายโดยตรง

2. การใช้วิธีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานไฟฟ้าและนำมันเชื้อเพลิงที่มีอายุการใช้งานมานานแล้ว  เสื่อมสภาพหรือชำรุดแทนวิธีการซ่อมบำรุงตามแบบเดิม  ซึ่งอาจจะช่วยให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า

3. กรณีหน่วยงานใดพบว่ามีอัตราการใช้พลังงาน (เช่น ค่าน้ำมัน, ค่าไฟฟ้า) เพิ่มสูงขึ้นมาเป็นลำดับ  สมควรที่จะต้องเร่งตรวจสอบอุปกรณ์และระบบสาธารณูปโภคของหน่วยงาน  แล้วดำเนินการแก้ไขปรับปรุง  เพื่อลดการใช้พลังงานต่างๆ โดยเร็ว

สำนักบริหารกลาง (ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ) ได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของปัญหาในเรื่องดังกล่าว  และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  จึงเห็นสมควรดำเนินการบริหารจัดการเรื่องการใช้พลังงานของสำนักงานของปลัดกระทรวงการคลังอย่างเป็นระบบ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ขึ้น  ซึ่งคาดหวังว่าจะสามารถลดใช้พลังงานให้กับประเทศชาติได้อย่างน้อย 20 เปอร์เซ็นต์ ของค่าใช้จ่ายปีที่ผ่านมา

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การปฏิบัติการลดใช้พลังงาน มีแบบแผนและทิศทางในการดำเนินงานที่ชัดเจน

2. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในหมวดของพลังงานไฟฟ้าและพลังงานเชื้อเพลิง

3. เพื่อให้เกิดกระแสการอนุรักษ์พลังงานขึ้นภายในองค์กร

4. เพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของพลังงานซึ่งมีอยู่อย่างจำกัด

5. เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานของบุคลากรในองค์กร

6. เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัญหาเกิดภาวะโลกร้อน ในยุคปัจจุบัน

 

เป้าหมาย

1. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2557  จำนวน 1 แผนงาน

2. สามารถลดค่าใช้จ่าย ค่าพลังงานไฟฟ้า และพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง ได้ไม่น้อยกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ ของปีงบประมาณที่ผ่านมา

3. มีการรณรงค์และปลูกสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในองค์กรได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน

4. ได้ทราบถึงข้อมูลการใช้พลังงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและแนวทางการประหยัดพลังงานที่เป็นรูปธรรม

5. มีผลการรายงานการจัดการพลังงาน ตามที่กฎหมายกำหนด


กรอบการดำเนินงาน

1. แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการลดใช้พลังงาน  เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและประเมินผลการประหยัดพลังงานของแต่ละหน่วยงาน  แล้วรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกไตรมาสตามแบบฟอร์มที่สำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กำหนด  และแจ้งเตือนหน่วยงานที่ยังไม่บันทึกข้อมูล หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่หน่วยงานกำหนด  จัดทำประกาศมาตรการแนวทางการประหยัดพลังงานสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  ตามมติคณะรัฐมนตรี  พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการดำเนินการประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ดำเนินการจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน ทำการศึกษา  สำรวจ และวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  เพื่อประเมินศักยภาพการใช้พลังงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการด้านพลังงานไฟฟ้า อันจะนำมาซึ่งวิธีการดำเนินการประหยัดพลังงานให้ลดต่ำกว่า 20% ของค่าใช้จ่ายในปีที่ผ่านมา

3.จัดทำกิจกรรม  รณรงค์ภายในสำนักงานปลัดกระทวงการคลังเพื่อปลูกสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันประหยัดการใช้พลังงาน หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างมีวินัยและตระหนักถึงความสำคัญในการ อนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

4. ดำเนินการนำเสนอโครงการเพื่อกำหนดแนวทางวิธีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ตามที่ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน หรือหน่วยงานที่ดูแลด้านพลังงานให้คำเสนอแนะ   ทั้งนี้  โดยให้อยู่ในกรอบของมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555  เพื่อให้ผู้มีอำนาจพิจารณาให้ความเห็นชอบดำเนินการ

5. ดำเนินโครงการฯ ตามที่ผู้มีอำนาจอนุมัติ

6. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติการลดใช้พลังงานสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  และบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายของโครงการฯ

7. รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ตอบสนองนโยบายรัฐบาล การอนุรักษ์พลังงาน

2. ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไม่น้อยกว่า 20%  ของปีที่ผ่านมา หรือสามารถลดรายจ่ายงบประมาณด้านพลังงานไม่น้อยกว่า 3,000,000.- บาท ต่อปี

3. ปลูกสร้างจิตสำนึกและพัฒนาพฤติกรรมบุคลากรภายในองค์กร  เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการประหยัดพลังงาน

4. เพิ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น

ระยะเวลาดำเนินการ

เดือน พฤษภาคม 2556  - กันยายน  2557


งบประมาณ

วงเงินประมาณ    15    ล้านบาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) จากเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 10%

ผู้รับผิดชอบโครงการฯ

ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ  ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง  โทร.2236   E – mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it